ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Podpora v rozhodovacích procesech krizových manažerů | WAK DIPS
0 to 239
240 to 319
320 to 479
480 to 599
600 to 799
800 to 1023
1024 to 1199
1200 and higher
Úvodní stránka produktu WAK DIPS

WAK DIPS je softwarový nástroj, který slouží k poskytování informací, důležitých v rozhodovacích procesech krizových manažerů.

Podpora v rozhodovacích procesech krizových manažerů | WAK DIPS

Nástroj krizového managementu

Katalog subjektů

Evidence subjektů krizového řízení včetně specifikace obecné odpovědnosti

Informační centrum

Scénáře

Katalog organizací

Panel manažera

Multikriteriální tvorba dotazů

Virtuálních cvičení krizových manažerů při mimořádných událostech

Praktický trénink rozhodování krizových manažerů

× Systém byl spolufinancován v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky BV II/2 – VS. Úplný název projektu je Návrh a implementace technik a procesů pro podporu rozhodování krizových manažerů s využitím metod kvantitativního managementu a distribuované datové základny.
Schéma Řešení pro krizové manažery
× Schéma Řešení pro krizové manažery

Vědět, na koho se obrátit

Mít ty správné kontakty se vyplatí

KATALOG SUBJEKTŮ

Základní
identifikace subjektů


button

Definice
koordinačních orgánů


button

Vymezení činností,
pravomocí


button

Evidence
dodavatelů


button

Funkční pozice
a obsazení


button

Katalog subjektů je určen k vytvoření obecné typové evidence subjektů krizového řízení včetně specifikace obecné odpovědnosti a dále za účelem vytváření vazeb jednotlivých informací k těmto subjektům.

 

 

Hodnoty katalogu subjektů mohou být využívány v následujících oblastech aplikace:

 

ikonaInformační centrum – jako subjekty informací.

Spojením subjektů nebo jejich koordinačních orgánů s informací vznikne vazba, která rozšiřuje možnosti multikriteriálního vyhledávání informací. Tato vazba umožňuje vyhledávání informací majících vztah k danému subjektu nebo koordinačnímu orgánu.

 

ikonaScénáře – jako účastníci cvičení

 

ikonaKatalog organizací – jako šablona pro vytvoření organizační struktury reálných organizací.

Všechno pod jednou střechou

Informace spojují

INFORMAČNÍ CENTRUM

Evidence užitečných informací

button

Hierarchická struktura informací

button

Zatřídění informací do uživatelských kategorií

button

Nastavení vlastností


button

Vazby na internetové odkazy a dokumenty

button

Vazby na subjekty krizového řízení

button

Informační centrum je oblast aplikace, která obsahuje formuláře a funkce umožňující základní evidenci informací užitečných v krizovém řízení a jejich zatřídění do hierarchické struktury. Vytvoření vazeb na subjekty krizového řízení, uživatelské kategorie a definované vlastnosti včetně vazeb na internetové odkazy a elektronické dokumenty umožňuje následně multikriteriální vyhledávání.

 

Hodnoty z katalogu vhodně odfiltrované, setříděné a seskupené tvoří datovou náplň v panelu manažera.

 

Informace zařazené do typu opatření pro cvičení jsou rovněž používány při provádění virtuálních cvičení

Přehledné návody co-kdo-kdy-kde

Kdo se ptá, ten se dozví

PANEL MANAŽERA

Předefinované dotazy a záložky

button

Panel výsledků


button

Multikriteriální tvorba dotazů

button

Nástroje pro správu externích informací

button

Panel manažera je oblast aplikace, která obsahuje soubory specificky zaměřených informací, které jsou prezentovány na základě cíleně připravených dotazů z dat evidovaných v katalogu Informačního centra nebo z dat dostupných v rámci elektronických médií. Dále tato oblast obsahuje nástroje umožňující konfiguraci těchto dotazů. Vhodným definováním vyhledávacích podmínek (typ, kategorie, vlastnost apod.) si lze zobrazit informace dané problematiky.

 

Součástí panelu manažera je také sekce Záložky, která obsahuje užitečné odkazy na doplňující informace, které jsou reprezentovány internetovou adresou nebo dokumentem uloženým v elektronické podobě v databázi.

Rizika, prevence, řešení

Máme tu situaci!

SCÉNÁŘE

Základní charakteristika fiktivní krizové situace

button

Lokality - definice míst a jejich aktiv ohrožených hrozbou

button

Účastníci - definice účastníků cvičení


button

Rozehra - definice vlastností hrozby


button

Zdroje – vymezení zdrojů dostupných v rámci cvičení

button

Scénáře a cvičení umožňují formou virtuálních cvičení provádět praktický trénink rozhodování krizových manažerů. Scénáře, které jsou základem pro virtuální cvičení, obsahují charakteristiku fiktivní krizové situace, definice ohrožených lokalit a parametrů hrozeb. Dále poskytují přehled dostupných zdrojů pro realizaci opatření a definici účastníků cvičení.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Prověřte vaše schopnosti

CVIČENÍ

Generování průběhu hrozby


button

Monitorování průběhu hrozby v ohrožených lokalitách

button

Aplikace opatření k ochraně jednotlivých aktiv ohrožených lokalit
button

Matice rizik jednotlivých aktiv


button

Virtuální cvičení slouží k prověřování schopností krizových manažerů při mimořádných událostech.

Každé cvičení se odvíjí dle vybraného scénáře. Průběh cvičení lze sledovat na přehledných formulářích. Zobrazované údaje se vztahují k aktuálnímu nebo v historii zvolenému časovému kroku hodnoty stavu hrozby a hodnoty stavu aktiv.

Formulář dále obsahuje přehled opatření, která byla v daném kroku aplikována s možností přidat nové opatření.

Provoz aplikace

Obrazovky WAK Intra

Požadavky na operační systém

DIPS je samostatně spustitelná aplikace v prostředí operačního systému Windows. Pro svůj provoz vyžaduje operační systém Windows ve verzi 7 a vyšší, včetně prostředí .NET Framework ve verzi 4.

Pro ukládání dat aplikace využívá databázový stroj MS SQL Server ve verzi 2008 a vyšší. Jako SQL server postačuje i edice Express.

Hardwarové požadavky

Hardwarové požadavky aplikace odpovídají požadavkům operačního systému, ve kterém je provozován. Aplikace nemá extrémní nároky na paměť ani na procesorový výkon. V případě rozsáhlé databáze je zapotřebí vyhradit odpovídající zdroje pro SQL server.

Máte něco na srdci?

Zavolejte nám na +420 603 173 190 nebo +420 731 182 344, napište na waksystem@waksystem.cz.

Můžete také využít náš kontaktní formulář